Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom alebo nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 08.10.2013
 Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje  zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
- Pozemok KNC parcela č. 934/8 (diel 1) - zastavaná plocha o výmere 96 m2, ...viac informácií.
- Geometrický plán ...viac informácií

- Pozemok KNC parcela č. 1700/145 – záhrada a parcela č. 1700/146 – záhrada,...viac informácií
- Geometrický plán ...viac informácií

- Pozemok KNC parcela č. 1830/2 - zastavaná plocha o výmere 369 m2 (pozemok pod bytovým domov č.s. 389), KNC parcela č. 1830/12 – zastavaná plocha o výmere 772 m2 (dvor - záhrada), KNC parcela č. 1830/13 – zastavaná plocha o výmere 312 m2 (dvor – predzáhrada), KNC parcela č. 1830/14 – zastavaná plocha o výmere 183 m2 (dvor – prístupová cesta), KNC parcela č. 1818/3 KNC – orná pôda o výmere 116 m2 (predzáhrada), KNC parcela č. 1818/4 – orná pôda o výmere 47 m2 (predzáhrada), ...viac informácií
- Geometrický plán ...viac informácií

Zverejnené: 09.10.2013
 Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to :
- Pozemok o výmere 20,00 m2, ktorý sa nachádza na Hollého ulici za budovou Polikliniky v Rajci na časti parc. č. 1101/1 KNC – zastavané plochy a nádvoria, ...viac informácií.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa