Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2012, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2012.
         Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
           Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
       Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 03.10.2013.
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2012, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €:
Blaho René Kolónia 2163/13, Martin Daň z nehnuteľnosti 733,33
Bucha Peter Kostolná 59/31, Rajec Komunálny odpad a daň za psa 196,26
Cibuľová Irena Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 283,85
Čanda Václav Moyzesova 90/ 11, Žilina Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 5146,85
Ďuranová Eva 1. Mája 481/73, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 168,49
Fapšo Pavol Fučíková 334/1, Rajec Daň z nehnuteľnosti 386,42
Jurický Miroslav M.R.Štefánika, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 327,84
Jurický Peter M.R.Štefánika 622/8, Rajec Daň z nehnuteľnosti 1281,18
Katrenová Renáta Hollého 160/10, Rajec Komunálny odpad 237,32
Linetová Ľudmila Hollého 162/17, Rajec Komunálny odpad 190,64
Macák Marián Hollého 206/53, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 290,01
Matovicsová Terézia Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 161,23
Matovič Štefan Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 185,45
Miškovský Ján Hollého 162/18, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 183,07
Radič Ľubomír Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 218,12
Rolinec Ľubomír Ružová 192/2, Rajec Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad 185,07
Řepa Jaroslav Hollého 161/14, Rajec Komunálny odpad 161,33
Smutný Štefan Hollého 162/16, Rajec Komunálny odpad 219,45
Svarinská Mária Bystrická 78/6, Rajec Komunálny odpad 190,49
Svetlá Viera Jánošíkova 562/58, Rajec Komunálny odpad 251,55
Špánik Rudolf Hollého 159/7, Rajec Komunálny odpad  2204,11
Žitníková Štefánia Vojtová 88/6, Rajec Komunálny odpad 175,86
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2012, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1600 €.
Dlžník právnicka osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €:
CAN s.r.o. Dolné Rudiny 3, Žilina Daň z nehnuteľnosti 7860,34
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa