Oznámenie o doručení listovej zásielky - Jozef Hromada

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci  07.08.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Jozef Hromada, nar. 1974 trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 07.08.07.2013 doručená doporučená listová zásielka, do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Exekútorsky úrad, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 07.08.2013 do 22.08.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa