VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec
  Záznam č.: 1889/2013; Rajec, 31.07.2013; spis. č.328/2013/OFN
  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností
Mesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Presné označenie písomnosti:
Rozhodnutia na Poplatok za komunálny odpad vyrubené podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN 14/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec za obdobie rok 2013.

Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Názov písomností:             Adresáti písomnosti:
                                          Priezvisko, meno, rok narodenia, adresa
Rozhodnutie č. 1215200678 Štefan Rolinčin, 1963, Lipová 157/6, Rajec
Rozhodnutie č. 1217201028 Alžbeta Šujanská, 1931, Námestie SNP 10/10, Rajec
Rozhodnutie č. 1215201004 Pavol Veliký, 1961, Nádražná 593/58, Rajec
Rozhodnutie č. 1217201947 Peter Mačák, 1965, Hollého 162/16, Rajec
Rozhodnutie č. 1212201227 Mária Mieresová, 1954, Ružová 192/2, Rajec
Rozhodnutie č. 1215201211 Marian Martinka,1969, Ružová 192/2, Rajec
Rozhodnutie č. 1217201523 Štefan Hric, 1955, Vojtova 88/6, Rajec
Rozhodnutie č. 1218201687 Štefan Lizoň, 1984, Mudrochova 908/1, Rajec
Rozhodnutie č. 1212201544 František Galko, 1983, Smreková 187/1, Rajec
Rozhodnutie č. 1216201524 Marcela Petráková, Vojtova 88/6, Rajec

Adresáti si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Rajci, finančný odbor, Námestie SNP 2/2, I. poschodie č. dv. 23 v pracovných dňoch počas stránkových hodín.

                                                                                                                   Ing. Ján Rybárik, v.r.
                                                                                                                  primátor mesta Rajec

                                                                 Potvrdenie Mesta Rajec
                                    o dobe vyvesenia oznámenia o mieste uloženia písomnosti.
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od: 07.08.2013 do: 22.08.2013. Podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa