Oznámenie o doručení listovej zásielky - Peter Skupeň

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 06.08.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Skupeň,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 06.08.2013 doručená doporučená listová zásielka, doručenka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa Žilina, a.s., P.O.  Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 06.08.2013 do 21.08.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa