Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

 Zverejnené: 05.08.2013
Hasičský a záchranný zbor - logo OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE
v súlade s §21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresov Žilina a Bytča,
od 6.8.2013 - do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
- zakladať alebo udržiavať ohne,
- používať otvorený oheň,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.
Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä :
- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
Upozorňujeme, že počas vyhláseného času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zakázané spaľovať horľavé látky (zvyšky po ťažbe) aj tým, ktorým bol okresným riaditeľstvom vydaný na spaľovanie súhlas.
 
                                                                                                      pplk. Ing. Ján Peknuša v.r.
                                                                                                                     riaditeľ
                                                                                                 Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa