Oznámenie o doručení listovej zásielky - Peter Kocúr

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci  15.07.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Kocúr, nar. 1969 trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 15.07.2013 doručená doporučená listová zásielka, do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 15.07.2013 do 30.07.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa