Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka MsKS Rajec

Zverejnené: 08.07.2013 
Mesto Rajec
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ / riaditeľka
Mestského kultúrneho strediska, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne úplné stredné vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
- odborná prax najmenej 5 rokov
- odbornosť (znalosť platnej legislativy a odborné skúsenosti)
- dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými technológiami,
- všeobecný kultúrny rozhľad a orientácia v oblasti činnosti a poslania kultúrnych ustanovizní,
- osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie
- bezúhonnosť,
- flexibilita,
- znalosť štátneho jazyka
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
- kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a predložených dokladoch
- motivačný list
- projekt:
  a) pohľad uchádzača na fungovanie kultúrnej ustanovizne
  b) predstava uchádzača o fungovaní Metského kultúrneho strediska Rajec v horizonte 5 rokov
    
      Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 23. augusta 2013 do 14.00 hodiny do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 alebo zaslať poštou na adresu:
          Mestský úrad
          Námestie SNP 2/2
          015 22 Rajec
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ/ riaditeľka MsKS v Rajci - neotvárať“ a uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

    Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

V Rajci dňa 08.07.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa