Oznámenie o doručení listovej zásielky - Richard Wirgha

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 20.06.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Richardovi Wirghovi, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 20.06.2013 doručená listová zásielka, ktorej Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 818 02 Bratislava.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 20.06.2013 do 05.07.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa