Oznámenie o doručení listovej zásielky - Pavol Rýpal

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 11.06.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Pavol Rýpal, nar. 1968,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 11.06.2013 doručená doporučená listová zásielka, doručenka, do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 11.06.2013 do 26.06.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa