Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2013

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2013
1. Usporiadateľ:   Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika
3. Deň konania jarmoku: 10. august 2013
4. Vstup na trhové miesto:
- vstup na trhové miesto je možný len od ulice M.R.Štefánika (pri Penzione Dubová)
- do priestoru jarmočniska sa predávajúci môžu presunúť po zaregistrovaní a zaplatení poplatku za svoje predajné miesto a zaplatení poplatku za vozidlo formou zálohy v hodnote 2,00 €/m2/deň
- pri predaji požívatín je potrebné predložiť povolenie z príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- vstup predávajúcich na trhové miesto a stavanie stánkov je možné dňa 10.08.2013 od 05.00 hod. do 08.00 hod v smere od vstupu na Námestie SNP - podľa pokynov organizátorov a mestskej polície
- vstup predávajúceho bude povolený len na základe platného živnostenského listu a ostatných povolení orgánov štátnej správy potrebné k výkonu činnosti
- východ áut z Námestia SNP cez ulicu Bielisko alebo ulicu Kukučínová
5. Oficiálny začiatok jarmoku - sobota 10.08.2013 od 08.00 hod.
Do tejto hodiny sú predávajúci povinní:
- zaparkovať auto mimo jarmočniska do 08.00 hod. na niektorú z vyhradených parkovacích plôch, výnimku majú len tí ktorí si zaplatili poplatok za vozidlo
- v čase do 09.00 hod. si môže predávajúci v budove MsÚ, na 1. poschodí v kancelárii na čísle dverí 22, vyzdvihnúť zálohový poplatok za auto oproti potvrdeniu Mestskou políciou
6. Priebeh jarmoku:
- miesto, ktoré mu pridelí organizátor, je predávajúci povinný dodržať
- organizátor jarmoku si vyhradzuje právo nevpustiť do priestoru jarmočniska ďalších predávajúcich, ak sú zóny určené pre jarmok obsadené
- predávajúci, ktorý potrebuje viac ako 10 m2 plochy je povinný sa vopred nahlásiť organizátorovi jarmoku (do 7 dní pred konaním jarmoku)
- každý stánok, resp. iné zariadenie určené na predaj, musí byť označené na viditeľnom mieste obchodným menom a sídlom predávajúceho alebo miestom podnikania fyzickej osoby
- predávajúci zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu
- pri predaji občerstvenia je možné poskytnúť predávajúcemu napojenie na elektrickú energiu, napojenie na elektrickú energiu je možné len v zóne "O"
- poskytnutie vody pre detské atrakcie 3,00 €/deň
- za pripojenie a spotrebu elektrickej energie sa platí poplatok 20,00 €/deň
- všetky elektrické zariadenia a spotrebiče, ktoré majú byť pripojené, musia spĺňať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia a mať potrebnú dokumentáciu
- napojenie elektronickej registračnej pokladnice na zdroj elektrického prúdu si predávajúci zabezpečuje vlastnými prostriedkami
- hygienické prenosné zariadenia sú dostupné: za budovou MsÚ Rajec, na stálom trhovisku na Námestí A. Škrábika v bunke správcu trhoviska, v budove Mestského múzea
- pitná voda je dostupná: na parkovisku za budovou MsÚ, na Námestí SNP, na stálom trhovisku na Námestí A. Škrábika v bunke správcu trhoviska
7. Oficiálny koniec jarmoku - sobota 10.08.2013 o 16.00 hod.
- po 16.00 hod. môže predávajúci poskytovať služby len so súhlasom usporiadateľa a po 22.00 hod. môže poskytovať služby len predávajúci s občerstvením
- predávajúci je povinný po ukončení predaja zanechať predajné miesto v čistote
- odpad je možné uložiť do pripravených 1100 l kontajnerov a 110 l košov rozmiestnených na Námestí SNP a veľkorozmerného kontajnera na parkovisku za budovou Mestského úradu
8. Priestor jarmočniska je rozdelený na zóny:
- zóna "A" : predaj spotrebného tovaru
- zóna "O" : občerstvenie
- zóna "R" : ľudoví remeselníci
- zóna "D" : atrakcie pre deti
9. Predávajúci sú povinný dodržať jednotlivé ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, č.289/2008 Zb. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj pokyny RÚVZ v Žiline.
10. Porušenie trhového poriadku sa stíha podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Blokové pokuty v blokovom konaní môžu ukladať osoby alebo orgány, ktorým to vyplýva zo všeobecne platných predpisov a Všeobecne záväzných nariadení mesta Rajec.
11. Opakované porušenie trhového poriadku, prípadné opätovné neuposlúchnutie organizátora jarmoku bude mať za následok vykázanie z jarmoku.
12. Sadzobník za užívanie verejného priestranstva počas konania jarmokov:
- občerstvenie 3,40 €/m2/deň
- cukrovinky, cukrová vata, perníky,zmrzlina 2,00 €/m2/deň
- zelenina, ovocie 2,00 €/m2/deň
- spotrebný tovar - textil, obuv, drogéria, hračky, priemyselný tovar, plasty, bižutéria 3,40 €/m2/deň
- ľudové remeslá 0,40 €/m2/deň
- vlastné výrobky 1,40 €/m2/deň
- atrakcie - nafukovací. hrad, autíčka (okrem kolotočov) 1,40 €/m2/deň
- poplatok za motorové vozidlo v priestore jarmoku, t.j. Námestie SNP, ul.Bielisko, ul.Kukučínová pri trhovom stánku platí poplatník pri vjazde do priestoru konania jarmoku 2,00 €/m2/deň
- paušálny poplatok za pripojenie a spotrebu elektrickej energie spotrebičmi pre výrobu a poskytovanie občerstvenia 20,00 €/deň
 
 
 
V Rajci, 11.06.2013
Kontakt: 041/5076519, 5076512                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
 
Príloha:
 
                         Rajecký jarmok - organizačné pokyny, súbor pdf;
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa