Oznámenie začatia kolaudačného konania - Rajec – Tŕstie, zahustenie DTS a rozšírenie zemnej káblovej NNK siete pre záhradkársku osadu a pozvanie k ústnemu jednaniu a miestnemu zisťovaniu

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
č.j. 01/1307/2013; dňa 31.5.2013
OZNÁMENIE ZAČATIA KOLAUDAČNÉHO KONANIA
 A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU A MIESTNEMU ZISŤOVANIU

Meno (názov) a adresa žiadateľa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.,
                                                      Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina
                                                      IČO : 36442151

Podal dňa 15.5.2013 žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

                              Rajec – Tŕstie, zahustenie DTS a rozšírenie zemnej káblovej NNK siete
                                                                   pre záhradkársku osadu

                              v meste Rajec, oblasť Tŕstie II        v katastrálnom území Rajec, Jasenové

                              na pozemkoch C KN parcel. číslo : 2124/28, 2127/37, 907/1     k.ú. Rajec
                              na pozemkoch C KN parcel. číslo : 402/2, 402/1, 401/3            k.ú. Jasenové

Stavebné povolenie vydané Mestom Rajec pod č. 01/772/2012/ST/09-Ďu zo dňa 6.3.2012

           Mesto Rajec, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Rybárikom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť v zmysle § 81 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
           V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní § 26 doručuje oznámenie verejnou vyhláškou v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:

Ústne jednanie a miestne zisťovanie dňa 9. júla 2013 o 9,00 hod. so stretnutím na mieste stavby ( pri Agroregióne).

           Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri miestnom zisťovaní a ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak účastníci konania v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

         Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mesta Rajec pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
                                                                                                              Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                             primátor mesta Rajec

Vyvesené dňa 06.06.2013                         Zvesené dňa ...........................................
Podpis, pečiatka .................................    Podpis, pečiatka ......................................
 
Doručí sa :

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčanke 2926, Žilina
OR HaZZ, Nám. Požiarnikov 1, Žilina
Reg.úrad ver. zdravotníctva, V.Spanyola 27, Žilina
Inšpektorát práce, Hlavná 2, Žilina
Slov.vodohospodársky podnik š.p., Nimnica
Mesto Rajec – verejná vyhláška
Obec Jasenové – verejná vyhláška

Lipka Milan a Daniela, Ružova 191, Rajec
Pekara Jaroslav, Jánošíkova 546, Rajec
Holúbková Helena, Jánošíkova 546, Rajec
Stehlíková Antónia, S.Chalupku 739, Rajec
Domanická Anna, Hollého 161, Rajec
Pekara František, Kostolná 68, Rajec
Tinko Štefan, Hollého 163, Rajec
Jasenovec Pavol, Stráňavy 190
Blaščík Anton, Osikova 3212, Žilina
Milo Milan a Vilma Milová, Hollého 160/10, Rajec
Brezáni Anton a Anna Brezániová, Fullova 936, Rajec
Mgr. Katarína Hlaváčová, Lipova 154, Rajec
Urik Ján a Anna Uriková, 1. mája 436, Rajec
Pekara František a Alena Pekarová, Hollého 161, Rajec
Pekara Ján a Janka Pekarová, Hollého 161, Rajec
Vajcik Jozef a Anna Vajciková, Hollého 163, Rajec
Čelko František a Jana Pavlovičová, Domaniža 322
Ing. Ľubomír Podolan a Gabriela Podolanová, Jánošíkova 528, Rajec
Rolinec Štefan a Božena Rolincová, Hollého 198, Rajec
Sleziak Vladimír a Anna Sleziaková, Hollého 159, Rajec
Dubravka Juraj a Emília Dubravková, Hviezdoslavova 1071, Rajec
Hama Dušan, Pionierska 183/5, Rajecké Teplice
Ing.Vladimír Kadurik a Iveta Kaduriková, Smrekova 190, Rajec
Židek Miroslav a Božena Žideková, J.Kráľa 1095, Rajec
Fusko František a Dana Fusková, Pri Rajčanke 920, Rajec
Rybárik Jozef, S.Chalupku 749, Rajec
Rybárik Milan, S.Chalupku 751, Rajec
Rybárik Miroslav, J.Kráľa 773, Rajec
MičudaJán a Ing. Jaroslava Mičudová, Hollého 163, Rajec
Židek Jaroslav a Elena Žideková, Hollého 159, Rajec
FrančekPavol a Ivana Frančeková, Hečkova 2534, Žilina
Jančovič Jaroslav, Lipova 157, Rajec
Kardoš Jozef a Jana Kardošová, Jabloňova 194, Rajec
Dolinay František a Jozefa Dolinayová, Lúčna 1111, Rajec
Šobichová Erika, Mikovíniho 38, Žilina
Hudec Juraj a Alena Hudecová, Alexyho 931, Rajec
Paulini Vladimír a Mária Pauliniová, Alexyho 931, Rajec
Ing. Ján Paulini a Jaroslava Pauliniová, Mudrochova 909, Rajec
Závodská Irena, Lipova 154, Rajec
Mandáček Anton a Margita Mandáčková, Javorova 185, Rajec
Kavcová Anna, Lipova 154, Rajec
Fučík Pavol a Dajana Fučíková, Hollého 216, Rajec
Mária Kardošová, Javorova 186, Rajec
Ing. Marián Jasenovec a Marta Jasenovcová, Ružova 192, Rajec
Kováčik Anton a Oľga Kováčiková, Kollárova 852, Rajec
Špánik Andrej, Športova 311, Rajec
Bucha Vladimír a Helena Buchová, Jánošíkova 497, Rajec
Kozárik Marián a Lenka Kozáriková, Lipova 157, Rajec
Kubálek Stanislav a Helena Kubálková, Smrekova 187, Rajec
Janík Jozef a Žofia Janíková, Smrekova 187, Rajec
Dagmar Lasoková, Smrekova 187, Rajec
Vrtaňa Ivan a Henrieta Vrtaňová, Orgovánova 197, Rajec
Albert Milan a Alena Albertová, Pri Rajčanke 919, Rajec
Ďurech Alojz a Stanislava Ďurechová, Jabloňova 196, Rajec
Gablik Jozef a Alena Gabliková, Jabloňova 196, Rajec
Lihocký Vladimír a Eva Lihocká, Fullova 937, Rajec
Lednický Oto a Marta Lednická, Lipova 158, Rajec
Lednický Eduard, Hollého 159, Rajec
Hudek Jozef, Javorova 186, Rajec
Smieško Ján, J.Kráľa 777, Rajec
Koleda Ľudovit a Božena Koledová, Kostolná 636, Rajec
Rybár Štefan a Anna Rybárová, Haškova 952, Rajec
Melišíková Marta, Hollého 161, Rajec
Čerňanský Peter a Alena Čerňanská, Jánošíkova 508, Rajec
Jurisová Viera, Lipova 157/6, Rajec
Golierová Miroslava, Nám. SNP 18, Rajec
Janigová Štefánia, Mudrochova 909, Rajec
Štefík Ján, Mesto Rajec
Grečnár Hubert, Mudrochova 909, Rajec
Vereš Ľubomír a Andrea Verešová, Benkova 808, Rajec
Zmrhala Ján a Anna Zmrhalová, Slottova 942, Rajec
Novosad Vladimír a Anna Novosadová, Pri Rajčanke 912, Rajec
Pekara Jozef, Hollého 242, Rajec
Židuliak Jaroslav a Iveta Židuliaková, Hollého 160/11, Rajec
Staškovan Štefan, Mesto Rajec a Ing. Dana Staškovanová, Mudrochova 929, Rajec
Kováčik Karol a Františka Kováčiková, Slottova 945, Rajec
Kardoš Jaroslav, Komenského 252, Rajec a Jana Demeterová, Mudrochova 908, Rajec
Ing. Milan Špánik, Bystrická 138, Rajec
Pauliny Andrej, Šafárikova16, Trenčín
Štefanikova Anna, Smrekova 190, Rajec
Majerčiak Ľubomír a JUDr. Alena Majerčiaková, Smrekova 190, Rajec
Ing. Miroslav Veselý a Elena Veselá, Pri Rajčanke 911, Rajec
Ľudmila Johanidesová, Športova 306, Rajec
Dudak Štefan a Henrieta Dudaková, Veľká Čierna 105
Žucha Ľubor, Partizánska 1035, Rajec
Slyško Emil a Alena Slyšková, Bystrická 110, Rajec
Galko Ján a Dana Galková, 1. mája 430, Rajec
Juríčková Štefánia, Smrekova 190, Rajec
Mandáček Ladislav, Obr. mieru 402, Rajec
Švancárová Marta, Obr. mieru 402, Rajec
Cibulka Jozef a Mária Cibulková, Pri Rajčanke 922, Rajec
Pekný Ľubomír a Mária Pekná, Nádražná 488, Rajec
Vataman Gabriela, Mudrochova 908, Rajec
Ťažká Lenka, J.Hronca 3365, Žilina
Ing. Šimik Bruno a Ing. Jozefina Šimiková, Lipova 157, Rajec

Patuš Vladimír a Katarína Patušová, Jabloňova 196, Rajec
 
Paprskár Marián a Beatrix Paprskárová, 1. mája 460, Rajec
Ing. Šimik Bruno a Ing. Jozefina Šimiková, Lipova 157, Rajec

Patuš Vladimír a Katarína Patušová, Jabloňova 196, Rajec
Paprskár Marián a Beatrix Paprskárová, 1. mája 460, Rajec
Jančovič Ján, Hollého 609, Rajec
Smatana Štefan a Emília Smatanová, Partizánska 1040, Rajec
Ivanka Peter, Nádražná 589, Rajec
Racko Milan, Benkova 806, Rajec
Vričan Vladimír a Vlasta Vričanová, Mudrochova 929, Rajec
Albert Pavol a Mária Albertová, Lipova 157, Rajec
Ing. Anton Pohanka a Alžbeta Pohanková, Jedlíkova 3429, Žilina
Wieczorková Janka, Lipova 158, Rajec
Dubravka Ľudovít a Ružena Dubravková, Jánošíkova 532, Rajec
Ing. Branislav Dubec a Ing. Mária Dubcová, Lúčna 1122, Rajec
Rybár Vladimír a Mária Rybárová, Pri Rajčanke 924, Rajec
Kubala Milan a Johana Kubalová, Hollého 161, Rajec
Zafka Emil a Mária Zafková, Moyzesova 721, Rajec

Ing. Emil Zafka a Gabriela Zafková, Moyzesova 721, Rajec
Huljak Roman a Henrieta Huljaková, Pesecká ul. 18/7, Vinodol
Ing. Ján Veselý a Mgr. Anna Veselá, Švermova 1064, Rajec
Frivaldský Ján a Terézia Frivaldská, Šuja 22
Ing. Ivan Bajzík a Daša Bajzíková, Lipova 157, Rajec
Ing. Jozef Čvirik a Ing. Eva Čviriková, Platanova 9, Žilina
RNDr. Ladislav Židek a Alena Žideková, Frivaldského 822, Rajec
Ing. Ján Rybárik a Anna Rybáriková, Švermova 1108, Rajec
Židek Jozef a Anna Žideková, Mudrochova 909, Rajec

Botoš Zdeno a Dagmar Botošová, J.Kráľa 769, Rajec
Veselý Jozef a Emília Veselá, J.Kráľa 785, Rajec
Ing. Štefan Židek a Janka Žideková, Sládkovičova 684, Rajec
RNDr. Jaroslav Pecho a Elena Pechová, Jánošíkova 536, Rajec
Galovič Bartolomej, Nádražná 277, Rajec
Cesnek Ľuboš a Ľubica Cesneková, Hollého 160, Rajec
Peško Miroslav a Mária Pešková, Kostolná 64, Rajec
Kadora Štefan a Anna Kadorová, Hollého 161, Rajec
Hajstrová Dagmar, Nerudova 948, Rajec
Kosper Peter a Ivana Kosperová, Jasovská 3069, Bratislava-Petržalka
Baďurová Mária, Lipova 154, Rajec
Danik Ladislav a Mária Daniková, Alexyho 931, Rajec
Balážová Mária, Mudrochova 908, Rajec
Kavec Štefan a Jana Kavcová, Partizánska 891, Rajec
Smutniak Štefan a Miloslava Smutniaková, Hollého 163, Rajec
Domanický František a Anna Domanická, Hollého 161, Rajec
Slaboň Pavol a Mária Slaboňová, J.Kráľa 762, Rajec
Turzo Marián a Anna Turzová, Hollého 161, Rajec
Trsťan Zdeno a Viera Trsťanová, Hollého 161/15, Rajec
Bielko Štefan, Hollého 163/19, Rajec
Wirgha Miroslav, Kostolná 33,Rajec
Ondrejka Vladimír a Anna Ondrejková, Partizánska 898, Rajec
Židek Jozef a Janka Žideková, Jánošíkova 540, Rajec
Klinec Vladimír a Eva Klincová, Lipova 157/6, Rajec
Pastierčin Jozef a Eva Pastierčinová, Mudrochova 909, Rajec
Porubčanský Anton a Blanka Porubčanská, Nám. SNP 18, Rajec
Šejnoha Ján, Bystrická 79, Rajec a Alena Kavcová, Hollého 163, Rajec
Halko Jozef a Anna Halková, Mudrochova 909, Rajec
Klinec Jozef a Alena Klincová, Ružova 192, Rajec
Stanko Ladislav a Viera Stanková, Jilemnického 796/6, Rajec
Suríková Anna, Jabloňova 194, Rajec
Filo Július a Erika Filová, Kolónia Hviezda 98, Martin-Priekopa
Ing. Jaroslav Harant a Beáta Harantová, Konská 311
Šimún Jozef a Helena Šimúnová, Haškova 963, Rajec
Ing. Miroslav Hartiník a Katarína Hartiníková, Lúčna 1130, Rajec
Špánik Ivan, Športova 311, Rajec
Pavlík Václav a Júlia Pavlíková, M.Benku 2430, Topoľčany
Jasenovcová Katarína, Obr. mieru 387, Rajec
Smieško Jaroslav a Ľubomíra Smiešková, 1. mája 439, Rajec
Hanus Milan a Ilona Hanusová, Kľače 84
Ing. Viliam Papadič, Horné Vestenice 242
Šuleková Edita, Gabajova 2595, Žilina
Kavec Anton a Mária Kavcová, Obr. mieru 381, Rajec
Ing. Miroslav Hudák a Zuzana Hudáková, Lipova 157, Rajec
Faktor Daniel a Sidónia Faktorová, M.Kukučína 352, Dolné Kočkovce
Janek Ján a Katarína Janeková, Jasenové 85
Slyško Michal, Hollého 611, Rajec
Jasenovcová Katarína, Obr. mieru 387, Rajec
Jasenovec Michal, Alexyho 931, Rajec
Bucha Miroslav, Jarná 26, Žilina
Fučíková Alena, Mudrochova 909, Rajec
Fučíková Eva, Hollého 161, Rajec
Benovič Zuzana, Mesto Rajec
Patúšová Monika, Jabloňova 196, Rajec
Ing. Ján Žernovič a Renáta Žernovičová, Športova 321, Rajec
Špánik Peter a Klaudia Špániková, Mudrochova 909, Rajec
Bujná Katarína, Hollého 199, Rajec
Mgr. Anna Veselá, Švermova 1064, Rajec
Halko Martin,Mudrochova 909, Rajec
Fučík Branislav, Hollého 161, Rajec
Fučík Stanislav, Hollého 161, Rajec
Žilinčíková Magdaléna, Prešovská 2947, Žilina
Lingešová Katarína, Kollárova 700, Rajec
Frývaldská Alena, Smrekova 187, Rajec
Bohdal Ján a Denisa Bohdalová, Obr. mieru 399, Rajec
Tuhársky Martin, Lipova 157, Rajec
Holbičková Zuzana, J.Kráľa 789, Rajec
Ing. Peter Buček a Ing. Viera Bučková, Dubova 3273, Žilina
Bronček Miloš, Mudrochova 908, Rajec
Mgr. Michal Šupka, Smrekova 189/4, Rajec
Mgr. Jana Veselá, Mudrochova 908, Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa