Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2012

Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2012; Správa nezávislého auditora určená Mestskému zastupiteľstvu Mesta Rajec za rok 2012; Správa nezávislého audítora o Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec za rok 2012; Konsolidovaná výročná správa Mesta Rajec za rok 2012; Konsolodovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012; Konsolodovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012; Príloha k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2012 - Hodnotiaca správa k 31.12.2012.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa