Oznámenie o doručení listovej zásielky - Štefan Ďurech

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 10.05.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Štefan Ďurech, nar.1959,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 10.05.2013 doručená listová zásielka, Doručenka, Do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 10.05.2013 do 25.05.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa