Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec na 2. polrok 2013

Zverejnené: 07.05.2013
 Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 2. polroku 2013 (ďalej len kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a pravidelné predkladanie správ o výsledku kontrol mestskému zastupiteľstvu, vypracovanie odborných stanovísk k navrhovaným zmenám rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013  a návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2014 - 2016 a stanoviska k výsledkom hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií   mesta za 1.polrok 2013. 
... viac informácií.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa