Pozvánka - 15.11.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2012 (štvrtok) o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a ZUŠ.
 3. Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, uplatnenie predkupného práva.
 4. Protest prokurátora - informácia.
 5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10, 11, 12 a 13/2012 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Rajec.
 6. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- Eur.
 7. Návrh na odpísanie pohľadávok.
 8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2012/2013 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 12/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Mesta Rajec na rok 2012.
11. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 31/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV Rajec na rok 2012 – RO č. 31/2012.
12. Určenie výšky nájomného v 10-bytovom dome na ul. S. Chalupku 1088/33.
13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta.
14. Interpelácie.
15. Diskusia.
16. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa