Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

     Mesto Rajec oznamuje občanom, že v zmysle zákona 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo doručené na mesto Rajec „Oznámenie o strategickom dokumente – "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015".
     Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta: www.rajec.sk, kde v prílohe je dokument "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015". Do oznámenia môžete nahliadnuť, robiť si z eho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie aj na MsÚ Rajec, oddelenie výstavby č.d. 6 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v pondelok až piatok.
     Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015" je zverejnené aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php Vaše písomné stanovisko ku oznámeniu môžete doručiť na KÚ ŽP Žiline do 15 dní odo dňa zverejnenia.
 
V Rajci, dňa 24.10.2012
                                                                                                     Ing. Peter Dubec
                                                                                              referent oddelenia výstavby
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa