Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

zverejnené: 08.10.2012
 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec
 VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností

Mesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Presné označenie písomnosti:
Výzvy na Poplatky za komunálny odpad vyrubené podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN  12/2010 a 11/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec za obdobie r. 2011 a 2012.

Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Názov písomností:    Adresáti písomnosti:
                                 Priezvisko, meno, rok narodenia, adresa
Výzva č. 647/2011      Štefan Rolinčin, 1963, Lipová 157/6, Rajec
Výzva č. 1212200448  Alžbeta Šujanská, 1931, Námestie SNP 10/10, Rajec
Výzva č. 1218200578  Pavol Veliký, 1961, Nádražná 593/58, Rajec
Výzva č. 1214100630  Štefan Balvan, 1961, M.R.Štefánika 617/3, Rajec
Výzva č. 1211200562  Marian Németh, Partizánska 992/64, Rajec
Výzva č. 1217100666  Peter Mačák, 1965, Hollého 162/16, Rajec
Výzva č. 1217100598  Mária Mieresová, 1954, Ružová 192/2, Rajec
Výzva č. 1212200516  Mária Mieresová, 1954, Ružová 192/2, Rajec
Výzva č. 1216200693  Marian Martinka, 1961, Ružová 192/2, Rajec
Výzva č. 601/11          Štefan Hric, Vojtova 88/6, Rajec
Výzva č. 1210200466  Irena Janigová, 1947, Hollého 612/109, Rajec
Výzva č. 751/2011      Adriana Kovandová, 1987, Vojtova 85/3, Rajec
Výzva č. 699/2011      Zuzana Benovič, 1970, Bystrická 82/10, Rajec
Výzva č. 1218200853  Zuzana Benovič, 1970, Rajec0
Výzva č. 742/11          Tomáš Kovanda, 1985, Vojtova 85/3, Rajec
Výzva č. 665/2011       Ľubomír Kypus, 1965, Rajec0
Výzva č. 621/11          Eva Slyšková, 1959, Rajec0
Výzva č. 1215200733   Peter Diosegi, 1973, Obrancov mieru 370/21, Rajec
Výzva č. 1211200478  Lednický Ján, 1950, Rajec0
Výzva č. 1218200730  Lednický Radoslav, 1973, Rajec0

Adresáti si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Rajci, finančný odbor, Námestie SNP 2/2, I. poschodie č. dv. 23 v pracovných dňoch počas stránkových hodín.


                                                                                         Ing. Ján Rybárik, v.r.
                                                                                         primátor mesta Rajec.                                                              Potvrdenie Mesta Rajec
                                 o dobe vyvesenia oznámenia o mieste uloženia písomnosti.
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od: 08.10.2012 do: 23.10.2012. Podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa