Obchodná verejná súťaž

zverejnené: 17.09.2012 
Výzva na podávanie  návrhov na uzavretie zmluvy
Mesto Rajec, vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. ObZ v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva  majetku mesta,to nehnuteľností,ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec a to:
 - domu súpisné číslo 37 postavenom na KNC parcele č. 703/2;
 - pozemku parcela č. 703/2 KN-C, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 170 m2, zapísané na liste vlastníctva č.1500;
 - pozemku parcela č. 703/5 KN-C, druh ostatné plochy o výmere 995 m2 podľa geometrického plánu číslo 43432611-16/2012 dňa 24.7.2012
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa