Pozvánka - 06.09.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06. septembra 2012 (štvrtok) o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2011.
 3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2012/2013 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
 4. Prerokovanie návrhu VZN č.3/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v zariadení sociálnych služieb.
 5. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec.
 6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ Rajec.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ Rajec.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ Rajec.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 8 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec.
 7. Prerokovanie rozborov hospodárenia k 30.6.2012 rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia k 30.6.2012 rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec.
 8. Prerokovanie Monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe programového rozpočtu za prvý polrok 2012.
 9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 19/2012 – ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 19/2012.
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 20/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 20/2012.
11. Návrh VZN Mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.
12. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností.
13. Pomník – Kompánek.
14. Prísediaci na Okresnom súde Žilina.
15. Smernica č. 1/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka Mestskej polície v Rajci. Personálne otázky.
16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (jún – september 2012).
17. Interpelácie.
18. Diskusia.
19. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa