Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zverejnené: 23.08.2012
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí .
Mesto Rajec, podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
- nebytový priestor č. 21 č. s. 200 v budove Polikliniky o výmere 17,3 m2 postavený na parcele č. 1102 KNC – zastavané plochy a nádvoria a nebytový priestor č. 15 č. s. v budove Polikliniky o výmere 4,7 m2 postavený na parcele č. 1102 KNC, nájomcovi DENTAL PREVENT, s.r.o., IČO: 46 735 305 so sídlom Hollého 200, 015 01 Rajec . (príloha č. 1.)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa