Obchodná verejná súťaž

zverejnené: 18.06.2012 
Výzva na podávanie  návrhov na uzavretie zmluvy
Mesto Rajec,vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. ObZ v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva  majetku mesta, teľností,ktoré sa nachádza v katastrálnom území Rajec a to:
-pozemku parcely číslo  1218 KN-C, druh ostatné plochy o výmere 44 m2, v hraniciach  podľa geometrického plánu číslo  43432611-25/2012 vyhotoveného dňa 2.4.2012 Ing.  Radomírom Blažekom, - Geodetic.
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa