Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zverejnené: 04.04.2012 
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.
Mesto Rajec podľa  § 9a, ods. 8, písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
- nebytový priestor č. 9-25 o výmere 31,50 m2 nachádzajúci vo vchode 1 na prvom podlaží budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika), podiel 315/7550 na spoločných častiach a spoločných zriadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 1102 KNC-zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2 zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2410 vedenom pre k.ú. Rajec, na ktorom je pod B14 zapísaný vlastník Mesto Rajec. . (príloha č. 1.)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa