Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zverejnené: 03.04.2012 
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí.
Mesto Rajec podľa  § 9a, ods. 8, písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
- pozemok KNC parcelu číslo 2082/19 – ostatné plochy o výmere 2561 m2 a parcelu KNC číslo 2082/20 – ostatné plochy o výmere 48 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec. (príloha č. 1.)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa