Úvod

Zber elektroodpadu a odpadov z domácností s obsahom škodlivín - 27.11.2020

Zber elektroodpadu a odpadov z domácností s obsahom škodlivín  - 27.11.2020
OZNAM     Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizujú zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín, ako: -   elektrických a elektronických zariadení - chladničky, sporáky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, televízory,… viac informácii

MESTO RAJEC OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VODIČ B, C, T

MESTO RAJEC OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VODIČ B, C, T
Mesto Rajec prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta: Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s nadstavbami na zimnú údržbu komunikácií a valníkom, čistiace vozidlo údržby komunikácií a traktor.   Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie… viac informácii

Vestník vlády SR - 24. Vyhláška ÚVZ SR: k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a 25. Vyhláška ÚVZ SR: ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vestník vlády SR - 24. Vyhláška ÚVZ SR: k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a 25. Vyhláška ÚVZ SR:  ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
 Vestník vlády Slovenskej republiky Čiastka 16 Vydaná 13. novembra 2020     OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí VYHLÁŠKA Úradu verejného… viac informácii

MESTSKÝ ÚRAD OD 13. 11. 2020 OPÄŤ OTVORENÝ

MESTSKÝ ÚRAD OD 13. 11. 2020 OPÄŤ OTVORENÝ
Oznamujeme občanom, že Mestský úrad Rajec je od 13. 11. 2020 otvorený podľa bežných úradných hodín. Upozorňujeme na dodržiavanie platných opatrení vydaných úradom verejného zdravotníctva s dôrazom na nosenie rúšok, dodržiavanie maximálneho počtu troch osôb na jednu časť chodby, odstup… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020

Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 19.11.2020   POZVÁNKA               Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 1… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020

Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                                                … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Bohucký, Grupáčová, Škorová, Linetová - 2x, Mieresová, Košík, Rýpal, Balcer P., Vavrík, Kuľka, Balcer M., Maceášik, Skupeň)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rusnák D., Šomšáková E., Rýpal P. - 2x, Kordiš T.)

MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
NÁVRH Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len… viac informácii

Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Mesto Rajec na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a… viac informácii

Návrh - VZN č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

Návrh - VZN č. ......./2020  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec   Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.… viac informácii

Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok

Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok
   Návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA RAJEC č. ...../2020 „TRHOVÝ PORIADOK“     Mesto Rajec v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a… viac informácii

Návrh VZN Mesta Rajec č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Návrh VZN Mesta Rajec  č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na kalendárny rok 2021
NávrhVšeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecč. ...../2020o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyna kalendárny rok 2021      Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 77 až §… viac informácii

Mesto

Zverejnenie zámeru prenechania majetku Mesta Rajec do nájmu - 16.11.2020 (L. Tabaček)
16.11.2020
M E S T O R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa… viac informácii
Zverejnenie zámeru prevodu majetku Mesta Rajec - 16.11.2020 (spoločnosť Klucho, s.r.o)
16.11.2020
M E S T O  R A J E CNámestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa… viac informácii
Súhrnné správy o zákazkách za III. štvrťrok 2020
27.10.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v… viac informácii
RÚVZ - rozhodnutie o zákaze prevádzky v triede Lienky MŠ, Obrancov mieru v Rajci od 26.10.2020 do 29.10.2020
27.10.2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71 Tel.: 041/7233843     FAX: 041/7235465… viac informácii

Samospráva

Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020 Pozvánka - Zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 1.12.2020
19.11.2020
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 19.11.2020   POZVÁNKA     … viac informácii
Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020 Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020
19.11.2020
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                    … viac informácii
Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
16.11.2020
NÁVRH Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení… viac informácii
Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
16.11.2020
Mesto Rajec na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369… viac informácii

Mestský úrad

Zber elektroodpadu a odpadov z domácností s obsahom škodlivín  - 27.11.2020 Zber elektroodpadu a odpadov z domácností s obsahom škodlivín - 27.11.2020
23.11.2020
OZNAM     Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizujú zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s… viac informácii
Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček Projekt: Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček
23.11.2020
   Realizáciu nášho projektu podporilo TESCO.   Projekt Hrou objavujeme prírodné ihrisko Kopček Poskytovateľ dotácie … viac informácii
MESTO RAJEC OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VODIČ B, C, T MESTO RAJEC OZNAMUJE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VODIČ B, C, T
23.11.2020
Mesto Rajec prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta: Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s nadstavbami… viac informácii
Vestník vlády SR - 24. Vyhláška ÚVZ SR: k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a 25. Vyhláška ÚVZ SR:  ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR Vestník vlády SR - 24. Vyhláška ÚVZ SR: k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a 25. Vyhláška ÚVZ SR: ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
23.11.2020
 Vestník vlády Slovenskej republiky Čiastka 16 Vydaná 13. novembra 2020     OBSAH VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva… viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja"
30.10.2020
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja… viac informácii
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
28.10.2020
 Mesto Majec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3008/2020/UR/28-Ďu      … viac informácii
Správa bytového fondu
27.10.2020
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU       Žiadosť o… viac informácii
Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna
26.10.2020
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania… viac informácii

Kultúra

Výstava: Variácie v hline (28.10. - 30.11.2020) Výstava: Variácie v hline (28.10. - 30.11.2020)
27.10.2020
  Mesto Rajec   vás pozýva na výstavu ručne vyrábanej autorskej keramiky keramikárky Aleny Šimkovej VARIÁCIE V HLINE 28.10. – 30.11.2020… viac informácii
Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020) Výstava: Peter Sagan - žijúca legenda (19.10 - 23.10.2020)
20.10.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu   PETER SAGAN - ŽIJÚCA LEGENDA   exkluzívne len v Radnici v Rajci    19.10. - 23.10… viac informácii
Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020) Dobročinná zbierka 2020 (5.10. - 9.10.2020)
30.09.2020
  Mesto Rajec organizujú   DOBROČINNÚ ZBIERKU,   ktorá sa uskutoční od pondelka 5.10. do piatka 9.10.2020 denne 8.00 - 11.00 … viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC - ZRUŠENÉ! Divadelné predstavenie: MILENEC - ZRUŠENÉ!
30.09.2020
      Oznamujeme vám, že na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR sa plánované podujatie 20.11.2020 (náhradný… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 11/2020 Rajčan 11/2020
12.11.2020
  RAJČAN 11/2020, súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Ožije… viac informácii
Rajčan 10/2020 Rajčan 10/2020
12.11.2020
 RAJČAN 10/2020, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; MsP -… viac informácii
Rajčan 9/2020 Rajčan 9/2020
08.09.2020
 RAJČAN 9/2020, súbor PDF  (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:   Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový… viac informácii
Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
18.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019  V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
30.09.2020
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
29.09.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa