Úvod

Odhalenie informačnej tabule donovi Andrejovi Paulinymu

Odhalenie informačnej tabule donovi Andrejovi Paulinymu
    Farnosť Rajec vás pozýva na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti spomienky na 95. výročie narodenia významného rajeckého rodáka, saleziána dona Andreja Paulinyho, SDB nedeľa 16.8.2020 / 11.00 sv. omša v Kostole sv. Ladislava- odhalenie informačnej tabulehlavný celebrant: SLLic.… viac informácii

MŽP SR: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Bratislava: 10. augusta 2020 Číslo: 7132/2020-1.7/mš 39372/2020 39375/2020   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T. - 2x, Maceášik J.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019
Návrh Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,    … viac informácii

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.    /2020 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec         … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Sihlovec R., Liška T., Rusnák D., Hricko J.)

  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á)… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020
P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie  mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.  … viac informácii

Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení

Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení
Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení   Maratón klub Rajec v spolupráci s Mestom Rajec v tomto roku zabezpečí uskutočnenie 37. ročníka maratónskeho podujatia s obmedzeniami. Tento ročník nie je jednoduchý po všetkých stránkach, z dôvodu rôznych zákazov, ktoré dnešná „korona kríza“… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Turzová, Rybárik, Maršalová)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na… viac informácii

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok zasiela v prílohe Vyhlásenie času zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 29.7.2020. viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e)… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Turzová, Špánik, Kypus, Kordiš)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e)… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.   Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej… viac informácii

Mesto

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019
14.08.2020
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019; Monitorovacia správa o… viac informácii
ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020 ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020
24.07.2020
ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020  Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020 viac informácii
Plnenie rozpočtu za rok 2019 Plnenie rozpočtu za rok 2019
23.07.2020
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii

Samospráva

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019
14.08.2020
Návrh Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019  o určení výšky finančných prostriedkov … viac informácii
VZN Mesta Rajec - rok 2020
14.08.2020
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2020 viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020
07.08.2020
P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kordiš T. - 2x, Maceášik J.)
14.08.2020
  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Sihlovec R., Liška T., Rusnák D., Hricko J.)
13.08.2020
  MESTO RAJEC  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným… viac informácii
Kontakty na zamestnancov Mestského úradu Kontakty na zamestnancov Mestského úradu
13.08.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení
05.08.2020
Veľký Rajecký deň 2020 v čase Korona opatrení   Maratón klub Rajec v spolupráci s Mestom Rajec v tomto roku zabezpečí uskutočnenie 37. ročníka… viac informácii

Životné prostredie

MŽP SR: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I
14.08.2020
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania… viac informácii
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie - Samoobslužná autoumývareň Rajec
07.07.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     č.j.01/1934/2020/ST/31-Ďu   … viac informácii
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
06.07.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok  Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     Č.j.: 01/1405/2017Ló    … viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
29.06.2020
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii

Kultúra

Koncert Slávenie sv. omše Koncert Slávenie sv. omše
14.08.2020
Farnosť Rajec vás pozýva na koncert   Slávenie svätej omše   15.8.2020 / 18.15 hod. Kostol sv. Ladislava v Rajci.   … viac informácii
Odhalenie informačnej tabule donovi Andrejovi Paulinymu Odhalenie informačnej tabule donovi Andrejovi Paulinymu
14.08.2020
    Farnosť Rajec vás pozýva na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti spomienky na 95. výročie narodenia významného rajeckého rodáka,… viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC (nový termín) Divadelné predstavenie: MILENEC (nový termín)
12.08.2020
      POZOR NOVÝ TERMÍN! Mesto Rajec vás pozýva  na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného Divadla… viac informácii
Koncert pre deti: PACI PAC a kamaráti Koncert pre deti: PACI PAC a kamaráti
12.08.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na koncert PACI PAC a kamaráti piatok 16.10.2020 / 17.00 hod. KULTÚRNY DOM RAJEC Vstupné: 8,00 €  … viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii
Rajčan 5-6/2020 Rajčan 5-6/2020
12.06.2020
 RAJČAN 5-6/2020, súbor PDF (7MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Záverečný účet… viac informácii
Rajčan 4/2020 Rajčan 4/2020
08.04.2020
 RAJČAN 4/2020; súbor PDF (2 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Opatrenia súvisiace s novým… viac informácii
Rajčan 3/2020 Rajčan 3/2020
12.03.2020
 RAJČAN 3/2020; súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Výsledky parlamentných… viac informácii

Šport

Rajecký maratón 2020 Rajecký maratón 2020
14.08.2020
Rajecký maratón 8.8.2020 - beh cez Čičmany - autor fotografií Ján Ďuriga viac informácii
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
04.08.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa